INSCRIPCIONS OBERTES PER EXPOSITORS DE L’EDICIÓ 2023

Bridal Market Mataró 10

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes ASSOC. PROMOCIÓ NEGOCI EMPRESA MATARÓ (d’ara en endavant també el prestador o NEM), amb domicili social C/ Sant Benet, 43, loc. 1 08302, Mataró, N.I.F. B61950127, telèfon d’atenció al client 937 96 03 51 i mail: info@nem.cat, sent titular del lloc web www.bridalmm.cat, exposa el document contractual que regirà la compra d’entrades a través del lloc web ressenyat.

Per l’altra part, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), comprarà les entrades a l’esdeveniment i de forma voluntària donarà les dades personals necessàries per realitzar la compra i acceptarà aquestes condicions per les que es regulen els termes i condicions generales de contractació per la compra de les entrades.

AMBDÓS AcCeptEn el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@nem.cat  per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.bridalmm.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. NEM no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’un fallada de còpia de seguretat per part de l‘usuari.

NEM no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada de les entrades posades a la venda al web.

La responsabilitat civil de NEM pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a NEM per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.bridalmm.cat.

www.bridalmm.cat és una web especialitzada en l’event de Bridal Market i en la venta de les seves entrades. NEM les ven a distància per Internet a través de la seva pàgina web.

 1. ObjeCtE del ContraCtE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’una/s entrada/es concreta/es.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.bridalmm.cat està activa per Espanya.

2.3 Capacitat per a contractarPer a poder realitzar una compra haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.bridalmm.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.bridalmm.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: NEM es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada la compra, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.bridalmm.cat:

3.1 Publicació de preus: Els preus de les entrades es el que apareix a l’apartat entrades al nostre web www.bridalmm.cat.

                3.2 Informació de la venda d’entrades: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.bridalmm.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.bridalmm.cat es mostren en llengua catalana i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació. 

3.3 Disponibilitat: Pot haver ocasions en què les entrades estiguin exhaurides. En aquests casos, el producte en qüestió no estarà disponible per a la seva compra.

3.4 Frau: Si NEM sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per a poder accedir a les entrades del prestador, no es necessari que es doni d’alta al lloc web,  però l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

Un cop ha seleccionat la/es entrada/es, s’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Anar a l’apartat “entrades” i seleccionar el número que desitja. Fent clic en “afegeix ala cistella” s’afegiran automàticament a la “cistella de compra”.
 2. Si es desitja afegir o treure entrades, haurà de fer click a la l’opció “+” o “-“ que apareix a l’apartat “quantitat” al costat de les entrades.
 3. Escollida/es la/les entrada/es, haurà de clicar a la pestanya de “vés a caixa” per realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·licitaran es sol·liciten una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior, i després es sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació si així ho permet, sinó les dades es guardaran només per a futures compres.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

 1. Un cop emplenat el formulari de dades personals, haurà d’acceptar la casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 2. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó “realitza la comanda”.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, data de contractació, data de l’esdeveniment i les entrades.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error al correu electrònic indicat o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.bridalmm.cat.

NEM proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto info@nem.cat , si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

NEM posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

 1. ENTRADES:

Un cop finalitzada la compra i rebut el pagament, NEM t’enviarà un email de confirmació de la compra on adjunt anirà/an la/les entrada/es comprades. Les compres que realitzis poden generar despeses de gestió per entrada i despeses d’entrega no reembossables per comanda. Totes s’especificaran en el moment de realitzar la compra.

La entrada que es compra al prestador és una llicència personal revocable que es pot retirar denegant l’entrada a l’esdeveniment en qualsevol moment.  En aquest cas, es retornarà el preu de l’entrada comprada per l’Usuari però quedarà exclòs la devolució de les despeses de tramitació.  

La gestió d’entrades perdudes, robades, destruïdes o deteriorades depèn de la gestió interna del prestador.

Les entrades rebudes s’han de desar de forma correcta per evitar pèrdues o deteriorament. No assumim cap responsabilitat per aquests aspectes.

És responsabilitat de l’usuari comprovar que les dades de les entrades són les correctes. NEM revisarà els errors tot i que no sempre es possible modificar-los. En el procediment de compra es donarà la opció sempre de revisar que les dades emplenades són les correctes abans de generar les entrades.

No es poden revendre les entrades o cedir-les tal i com estableix la llei.

 1. PreUs

El preu de les entrades de la botiga www.bridalmm.cat inclou l’IVA vigent en el moment de la compra. El preu/s que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€).

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça d’entrega està en territori espanyol llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

L’usuari rebrà la factura de la comanda a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari un cop realitzada la compra.

Les dades registrades en el moment del pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 1. FORmEs de pagAMENT

El pagament es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 1. CANCEL·LACIÓ / CANVI  DATA:

L’entrada/es no es podran canviar o retornar els diners un cop comprades per causes d’impossibilitat d’assistència o per un error en el moment de comprar-les.

Com excepció hi haurà casos com:

 • Cancel·lació sense canvi de data, en el que se t’oferirà la devolució del preu de l’entrada incloses les despeses de gestió.
 • Canvi de data. En aquest cas se t’informarà de la nova data. Si en aquesta nova data no poguessis assistir se’t farà la devolució del preu de l’entrada. Rebràs un email amb el canvi de data en el que se t’indicarà si desitges mantenir l’entrada o en cas que no puguis assistir, avisar. Hi haurà un termini d’avís que has de complir. Si passat el termini d’avís de no assistència no se’t retornaran els diners.

Per poder rebre la devolució dels diners, s’ha d’escriure a info@nem.cat donant les dades personals que apareixen a l’entrada indicant que no hi pots assistir per canvi de data, aleshores procedirem a l’abonament. T’enviarem un email amb el procediment.

 1. NUL·LITAT I ineficÀcia de lEs clÀusulEs:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. COMPORTAMENT
 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. LLeI aplicable I jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 1. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 937 96 03 51 o a través del nostre formulari de contacte.

Back To Top